Limit przychodów - obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku

Znamy już limit przychodów, po osiągnięciu którego podmioty takie jak: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne obejmie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku.

Wyżej wspomniany limit wynosi obecnie 1.200,000 euro i przelicza się go na złotówki na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Wyniósł on w 2013 roku 4,2163 zł/euro, a zatem w przeliczeniu jest to kwota 5.059.560 zł.

Szerzej o tym w artykule Gazety Podatkowej: http://www.gazetapodatkowa.pl/limit-przychodow-decydujacy-o-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-2013-81,artykul,122526.html

Kurs euro - Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2013 z dnia 30 września 2013 r.