Mały podatnik w 2014 roku

Znany jest już limit, uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2014 roku.

Przypominamy, że małym podatnikiem jest:

  1. 1. Podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 euro, (Art. 2 pkt. 25 ppkt a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług),

2. Podatnik, prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonanie usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000,00 euro. (Art. 2 pkt. 25 ppkt b) Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług),

Wyżej wspomniany limit wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Wyniósł on w 2013 roku 4,2230zł. Kwoty w zaokrągleniu do 1 tys. zł wyniosły zatem odpowiednio:

  • - dla pkt. 1: 4,2230 x 1.200.000,00 = 5.068.000,00zł
  • - dla pkt. 2: 4,2230 x 45.000,00 = 190.000,00zł

Treść ustawy dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535

Kurs euro - Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013 z dnia 1 października 2013 r.